Fælledvej 12 • 2200 København N
Tlf. 22638444 • sfof.dk • sfof@sfof.dk
CVR nr. 86 40 81 12


Vedtægter for SFOF

§ 1 Navn
Forbundets navn er SFOF, Socialistisk Folkeoplysningsforbund.


§ 2 Formål
Formålet med SFOF er at drive oplysningsvirksomhed, der giver alle involverede et forbedret fundament for aktiv og oplyst involvering i samfundet. Vores udgangspunkt er venstreorienteret og vores arbejde er baseret på værdierne: medmenneskelighed, bæredygtighed, tolerance og frihed.
SFOF arbejder med national og international oplysning, herunder både EU og global oplysning. I tråd med den folkeoplysende tradition arbejder vi for at alle individer i samfundet har adgang til oplysningsaktiviteter, der kan styrke deres aktive medborgerskab. SFOF arbejder således for at oplyse individer med henblik på at udvikle demokrati og samfund.


§ 3 Aktiviteter
Til opfyldelse af sit formål kan SFOF tilbyde foredragsrækker, studiekredse, kurser, debatter, aftenskolevirksomhed, sommerlejre, seminarer og andre former for debat- og oplysningsvirksomhed. SFOF kan understøtte og supplere disse aktiviteter med tidsskriftsudgivelser, forlagsvirksomhed, merchandise mm. SFOF kan etablere selvstændige virksomheder og aktivitetsgrupper til varetagelse af særlige aktivitetsområder. Som led i opfyldelsen af sin målsætning kan forbundet arbejde aktivt for etablering af mødesteder for bred folkelig debat vedr. kulturelle, politiske og samfundsaktuelle forhold, samt for etablering af miljøer, hvorfra disse aktiviteter kan organiseres.


§ 4 Opbygning
Forbundet er en sammenslutning af landsorganisationen, lokale afdelinger, individuelle medlemmer, partiforeningsmedlemskaber og aktivitetsgrupper, der er godkendt af forbundet, som værende tilknyttet forbundet. Der betales et årligt kontingent for individuelle medlemmer og partiforeningsmedlemskaber. Kontingentindbetalingen dækker perioden 1. januar til 31. december i kalenderåret. For førstegangsindmeldte i SFOF gælder dog, at kontingentet dækker indtil 31. december i det følgende kalenderår.


§ 5 Lokalafdelinger
De lokale SFOF-afdelinger arbejder selvstændigt og tilrettelægger selv kursusplaner mv. Deres vedtægter skal fremsendes til landsorganisationens bestyrelse til godkendelse.


§ 6 Tidsskrift
SFOF kan indgå i tidsskriftvirksomhed med henblik på opfyldelse af formålsparagraffen.


§ 7 Forlagsvirksomhed
SFOF kan drive selvstændig forlagsvirksomhed med henblik på bogudgivelser og anden forlagsmæssig aktivitet, der fremmer forbundets målsætning. SFOFs forlagsvirksomhed tilrettelægges i et samarbejde med Socialistisk Folkepartis hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Én af SFOFs repræsentanter i forlagets bestyrelse/direktion kan udpeges af SFs hovedbestyrelse.


§ 8 Aktivitetsgrupper
SFOFs bestyrelse kan etablere og godkende aktivitetsgrupper til varetagelse af særskilte aktiviteter, der bidrager til udviklingen af forbundets målsætning. Aktivitetsgrupper kan ophæves af bestyrelsen, hvis det skønnes at aktivitetsgruppen skader SFOF eller at aktiviteterne falder uden for formålsparagraffen.

§ 9 Ordinært årsmøde
SFOFs højeste myndighed er årsmødet, der ordinært træder sammen hvert år inden 1. juni. Det indkaldes med 4 ugers varsel af bestyrelsen med udsendelse af dagsorden. Indkaldelse sker via relevante medier i SF, til lokalafdelingerne og medlemmerne via post eller mail.
Dagsorden for ordinært årsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent & referent
2. Godkendelse af stemmeberettigede på årsmødet (jf. § 10)
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af regnskab og orientering om budget for indeværende år
5. Godkendelse af arbejdsplan for aktivitetsåret
6. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent for individuelt medlemskab og
partiforeningsmedlemskab
7. Valg af formand, næstformand og øvrige bestyrelse
8. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 2 kritiske revisorer
10. Valg af ekstern revisor
11. Eventuelt


§ 10 Stemmeret på årsmøde
Stemme- og taleret på årsmødet har alle forbundets lokalafdelinger og godkendte aktivitets-grupper samt individuelle medlemmer og partiforeningsmedlemskaber. Lokalafdelinger og godkendte aktivitetsgrupper kan sende op til 3 repræsentanter, der deltager med stemmeret. Individuelle medlemmer og partiforeningsmedlemskaber deltager med en stemme. Bestyrelsesmedlemmer har ikke stemmeret ved beretningen. Årsmødet er åbent for alle, og alle uden stemmeret deltager med taleret.


§ 11 Ekstraordinært årsmøde
Ekstraordinært årsmøde skal indkaldes af bestyrelsen, såfremt 1/3 af denne eller 1/3 af lokalafdelingerne eller 1/3 af medlemmerne ønsker dette. Det ekstraordinære årsmøde indkaldes med 4 ugers varsel gennem samme procedure som ved ordinært årsmøde. Det skal afholdes senest 6 uger efter, at anmodningen skriftligt er fremsat over for bestyrelsen med angivelse af dagsorden.


§ 12 Forslag
Forslag til årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før dets afholdelse og skal af bestyrelsen udsendes til afdelingerne og medlemmerne senest 1 uge før dets afholdelse. SFOFs vedtagelse på Årsmødet.


§ 13 Bestyrelsens sammensætning
Årsmødet vælger en bestyrelse på 7-11 medlemmer samt op til 3 suppleanter. Suppleanter deltager med stemmeret, når der er afbud fra bestyrelsesmedlemmer. Valgbar er alle individuelle medlemmer. Herudover udpeger SF’s landsledelse minimum to maksimalt tre repræsentanter for SF til deltagelse i SFOFs bestyrelse. Ved stemmelighed ved afstemninger er formandens stemme afgørende. Desuden kan et medlem fra forlagsvirksomheden, tidsskriftvirksomheden og SFU tilknyttes bestyrelsen som observatør. Bestyrelsen kan selv supplere, hvis der ikke er 11 medlemmer i bestyrelsen. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og yderligere to medlemmer fra bestyrelsen.

§ 14 Bestyrelsens møder
Der afholdes mindst 5 bestyrelsesmøder om året. Herudover kan bestyrelsen afholde temamøder, ideudviklingsmøder mm. På et af bestyrelsesmøderne indkaldes repræsentanter fra alle aktivitetsgrupper med henblik på sammen med bestyrelsen at få afsluttet årets arbejde og drøfte det kommende års. Aktivitetsgrupperne skal via en kontaktperson til bestyrelsen være løbende orienteret om SFOFs samlede virksomhed.


§ 15 Sekretariat
Bestyrelsen er ansvarlig for ansættelser og afskedigelser af ansatte på sekretariatet. Ansvaret for ansættelser kan uddelegeres til enten forretningsudvalget eller et ansættelsesudvalg. SF har mulighed for at sidde med i ansættelsesudvalget med én plads.


§ 16 Regnskab og formue
Forbundets regnskabsår følger kalenderåret. SFOF skal benytte ekstern revisor, og Socialistisk Folkeparti kan udpege intern revisor. Årsregnskabet skal før det ordinære årsmøde forelægges og kommenteres af de to valgte kritiske revisorer. Bestyrelsen og Forretningsudvalget skal nøje følge forbundets økonomiske dispositioner. Til assistance vedr. bogholderi kan bestyrelsen bevilge afholdelse af udgifter til ekstern bogføring. Forbundets formue, ud over den likviditet, som den daglige forretningsgang kræver, skal forvaltes efter de retningslinjer, der gælder vedr. umyndiges midler.


§ 17 Tegning og hæftelse
Forbundet forpligtes udadtil i de løbende forretninger, herunder hvad angår forbundets bankforbindelser, af enten sekretariatslederen eller SFOFs formand. I alle andre tilfælde forpligtes forbundet udadtil ved underskrift fra formanden og et yderligere bestyrelsesmedlem. Der påhviler ikke forbundets lokalafdelinger eller planlægningsgrupper hæftelse for de forpligtigelser, som påhviler forbundet. Bestyrelsesmedlemmer hæfter kun i det omfang, som følger af de almindelige forretningsmæssige bestemmelser. Derudover accepterer foreningen til enhver tid, at et kautionerende medlem i foreningen vil blive frigjort fra kautionsforpligtelser over for pengeinstitutter og lignende, såfremt det kautionerende medlem ønsker det.


§ 18 Vedtægtsændring og nedlæggelse
Vedtægterne kan ændres ved almindeligt flertal af de fremmødte på årsmødet. Dog kræves 2/3-flertal for at nedlægge oplysningsforbundet. SF har ret til at udskyde en nedlæggelse med et kvart år. Ved nedlæggelse tilfalder alle forbundets midler almennyttige formål med et islæt af folkeoplysning.